Behandel voorwaarden

+ Privacyverklaring

Behandel voorwaarden

Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen LNC Huidverbetering en de cliënt waarop LNC Huidverbetering deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Inspanningen LNC Huidverbetering LNC Huidverbetering zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. LNC Huidverbetering zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan LNC Huidverbetering melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag LNC Huidverbetering het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen met een minimum van € 25,- per half uur. Kleine behandelingen als epileren en harsen worden gerekend als normale kostprijs. Annuleren van afspraken kan telefonisch òf per e-mail. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag LNC Huidverbetering de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen LNC Huidverbetering de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. LNC Huidverbetering moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Bij ziekte en bijzondere omstandigheden uitzondering. Betaling LNC Huidverbetering vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Slechts na overleg met de specialiste kan er achteraf betaald worden middels een factuur. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 8 dagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt LNC Huidverbetering de cliënt een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft LNC Huidverbetering de vordering over aan een incasso bureau. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet LNC Huidverbetering vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de huidspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. LNC Huidverbetering neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op schrift. LNC Huidverbetering behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de AVG Wet. LNC Huidverbetering zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Meer informatie zie onze Privacyverklaring. Geheimhouding LNC Huidverbetering is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Aansprakelijkheid LNC Huidverbetering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. LNC Huidverbetering is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Garantie LNC Huidverbetering geeft de cliënt 7 dagen garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien de cliënt:

  • andere producten dan de door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
  • de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de specialiste, niet heeft opgevolgd;
  • het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij LNC Huidverbetering gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten binnen 7 dagen. Beschadiging & diefstal LNC Huidverbetering heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. LNC Huidverbetering meldt diefstal altijd bij de politie. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van LNC Huidverbetering en de behandelende specialiste. LNC Huidverbetering moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal LNC Huidverbetering de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen of in overleg een vervangende behandeling toepassen. Indien LNC Huidverbetering en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LNC Huidverbetering het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. Recht Op elke overeenkomst tussen LNC Huidverbetering en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. LNC Huidverbetering verkoopt uw gegevens niet LNC Huidverbetering zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Cookies Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. LNC Huidverbetering gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij LNC Huidverbetering geen cookies ontvangt. Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van LNC Huidverbetering, dan kunt u contact met ons opnemen. Ik help u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. Copyright © 2014-2018 LNC Huidverbetering. Alle rechten voorbehouden.

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die LNC Huidverbetering verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van LNC Huidverbetering, of om een andere reden persoonsgegevens aan LNC Huidverbetering verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie. 1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: LNC Huidverbetering, Krokus 22, 1619 BD Andijk, 06-37314148, KvK; 37095325 De salon is bereikbaar via 06-37314148 of LNChuidverbetering@gmail.com 2. Welke gegevens verwerkt LNC Huidverbetering en voor welk doel 2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig) c) telefoonnummer, e-mailadres. d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier e) Voor – en na foto’s 2.2 LNC Huidverbetering verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van LNC Huidverbetering c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van worden gedeeld op Social Media na toestemming van u. E-mail berichtgeving LNC Huidverbetering gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van LNC Huidverbetering. Afmelding is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. 3. Bewaartermijnen LNC Huidverbetering verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers 4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft LNC Huidverbetering passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt LNC Huidverbetering gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten 5.1 Via de eigenaresse van LNC Huidverbetering kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen LNC Huidverbetering zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse. 5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop LNC Huidverbetering je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens. 5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van LNC Huidverbetering via 06-37314148 òf LNChuidverbetering@gmail.com. 6. Wijzigingen Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.