Privacyverklaring

Privacyverklaring van LNC Huidverbetering

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die LNC Huidverbetering verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van LNC Huidverbetering, of om een andere reden persoonsgegevens aan LNC Huidverbetering verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: LNC Huidverbetering, Krokus 22, 1619 BD Andijk, 06-37314148, KvK; 37095325 De salon is bereikbaar via 06-37314148 òf LNChuidverbetering@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt LNC Huidverbetering en voor welk doel 2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam, geboortedatum b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig) c) telefoonnummer, e-mailadres,

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

e) Voor – en na foto’s

2.2 LNC Huidverbetering verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van LNC Huidverbetering c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving

LNC Huidverbetering gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van LNC Huidverbetering. Afmelding is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

LNC Huidverbetering verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft LNC Huidverbetering passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt LNC Huidverbetering gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van LNC Huidverbetering kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen LNC Huidverbetering zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop LNC Huidverbetering je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van LNC Huidverbetering via 06-37314148 òf LNChuidverbetering@gmail.com.

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.